Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679

Vážení zákazníci,

 

tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

 1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem Vašich údajů je Otakar Pokorný, sídlem Aubrechtové 3106/1, Praha 10 – Záběhlice, 106 00 Praha, IČO 88871193. Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů, e-mail: PokornyOtakar@seznam.cz; tel.: +420 775 310 781

 

 1. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 

 1. a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 1. b) marketingové účely, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě Souhlas již udělený je možné odvolat a to prostřednictvím emailu na adrese PokornyOtakar@seznam.cz
 1. c) ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku. Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků a zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku. Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a. Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
 1. Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 

 1. a) základní identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ,
 2. b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa
 3. c) informace o službách, které Vám poskytujeme
 4. d) informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů
 5. e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
 6. f) lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

 

 1. Doba zpracování

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných právními předpisy, uchováváme po dobu těmito předpisy stanovenou (to se týká zejména účetních dokladů). Ostatní osobní informace uchováváme po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu a následně po dobu nejdéle 5 let od jeho skončení. Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci likvidujeme 5 let po posledním vzájemném kontaktu. Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 7 let. Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

 1. Předávání osobních údajů

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení. Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje (adresu, kontaktní osobou a její tel.) v případě využití smluvních dodavatelů – přepravních firem nebo dodavatelům poštovních služeb, či dalších subdodavatelů. U všech subdodavatelů a dopravců se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR. Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

 1. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v bodech a) – i) tohoto článku. Můžete je uplatnit u správce osobních údajů kontaktech uvedených v čl. 1. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Zejména v případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů je správce povinen Vás informovat.

 

 1. a) Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Právo od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupce a případně pověřence pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, tato skurtečnost však nebrání, požádat o ně znovu.

 

 1. b) Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, době uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, informace o zdrojích osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, informace o zárukách v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 1. c) Právo na opravu

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, můžete kontaktovat správce osobních údajů. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu, pokud jej máte vytvořený.

 

 1. d) Právo na výmaz

Vv případech, kdy uchování osobních informací neslouží naplnění povinností stanovených právními předpisy či oprávněným zájmům prodávajícího, máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby podle čl. 4 osobní údaje automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

 1. e) Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

 

 1. f) Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné právní či jiné významné překážky.

 

 1. g) Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě oprávněného zájmu), můžete se na správce obrátit vznést námitku proti takovému stavu. Námitku lze dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

 1. h) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

 1. i) Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce.

 

 1. Platnost

Tento dokument je platný od 1.11.2021 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.